Tee
sopimus
tästä
> Created with Sketch.

 

Aurinkopaneelien sopimusehdot

 

Myyjä

Väre Oy, Y-tunnus: 2923655-1
Puutarhakatu 11 (PL 1), FI-70301 Kuopio
Puhelinnumero: 03 777 3131
Sähköposti: aurinkosahko@vare.fi

 

Sopimuksen sisältö

Sopimuksen kohteena on aurinkosähköjärjestelmän toimittaminen ja asentaminen asiakkaan sähköistetyn kiinteistön kattorakenteiden päälle.

 

Sopimusehdot

Tämä sopimus liitteineen muodostaa myyjän ja asiakkaan välisen aurinkosähköjärjestelmän
toimitussopimuksen.

 

Toimituksen sisältö

Toimitus tehdään niillä komponenteilla, jotka ovat toimitushetkellä saatavilla. Järjestelmän rakentamisen kannalta välttämättömien komponenttien toimitusta koskevien maailmanlaajuisten epävarmuustekijöiden vuoksi tässä sopimuksessa ilmoitettu aurinkopaneelien yhteenlaskettu teho on vain arvio. Myyjä ei sitoudu siihen, että toimitus tehdään joillain tietyillä komponenteilla.

Toimitus on kokonaistoimitus sisältäen aurinkosähköjärjestelmän toimituksen, käyttökuntoon
asennuksen, opastuksen laitteiston käyttöön ja takuun. Asennus toteutetaan rakennuksen katolle lappeensuuntaisesti ja paneelit asennetaan pystyasentoon.

Opastus laitteiston käyttöön annetaan asennustyön yhteydessä.

 

Toimituksen eteneminen

1. Väre ja asiakas sopivat aurinkosähkönjärjestelmän toimituksesta.

2. Väreen asennuskumppani ottaa yhteyttä asiakkaaseen ja sopii suunnittelukäynnin. Suunnittelukäynnillä varmistetaan, että aurinkosähköjärjestelmä voidaan asentaa kohteeseen sovitun mukaisesti.

a. Toimituksen sisältöä ja hintaa voidaan päivittää suunnittelukäynnillä havaittujen tarpeiden mukaisesti, esimerkiksi paneelien sijoittelun ja lukumäärän osalta.

b. Suunnittelukäynti kuuluu toimitukseen. Suunnittelukäynti on asiakkaalle maksuton myös silloin, jos aurinkosähköjärjestelmän asennus estyy asiakkaasta riippumattomasta syystä (esimerkiksi katto ei sovellu aurinkopaneeleiden asennukseen. Jos asiakas peruu kaupan muusta syystä suunnittelukäynnin jälkeen, veloitetaan asiakkaalta suunnittelukäynnistä aiheutuneet kustannukset (350 €, alv. 24 %).

3. Asiakas selvittää ja hakee aurinkosähköjärjestelmän asennuksessa tarvittavan lupa- ja kuulemismenettelyn alueen rakennusvalvonnasta. Väre avustaa asiakasta lupa-asioiden hoitamisessa ja toimittaa lupia varten tarvittavat tiedot aurinkosähköjärjestelmästä.

4. Väre sopii asiakkaan kanssa asennuksen ajankohdan.

5. Aurinkosähköjärjestelmän tavarat toimitetaan noin viikkoa ennen asennusta kohteeseen.

6. Väre ottaa asiakkaaseen yhteyttä ja tarkistaa tavaran saapumisen kohteeseen.

7. Väreen asentajat asentavat järjestelmän ja opastavat järjestelmän käyttöön.

8. Väre toimittaa alueen sähköverkonhaltijalle aurinkosähköjärjestelmästä mikrotuotannon yleistietolomakkeen ja käyttöönottotarkastuspöytäkirjan.

9. Alueen sähköverkonhaltija antaa asiakkaalle kytkentäluvan, jolloin aurinkosähköjärjestelmän saa kytketä verkkoon.

10. Jakeluverkkoon syötetyn sähkön myynnistä hyvitetään asiakasta erikseen solmitun hankintasopimuksen (pientuotantosopimuksen) mukaisesti. Hankintasopimus voidaan tehdä Väreen asiakaspalvelun kanssa sen jälkeen, kun asiakkaan aurinkovoimalalle on myönnetty kytkentälupa ja perustettu pientuotannon käyttöpaikka verkkoyhtiön toimesta. Ole yhteydessä Väreen asiakaspalveluun aurinkosahko@vare.fi kytkentäluvan saatuasi.

11. Väre toimittaa asiakkaalle postitse asiakastyytyväisyyskyselylomakkeen ja käyttöönottotarkastuspöytäkirjan.

 

Lupa-asiat

Asiakkaan tulee varmistaa, että hänellä on tarvittavat luvat aurinkosähköjärjestelmän asentamiseen kiinteistöön. Asiakkaan tehtävänä on selvittää ja hakea aurinkosähköjärjestelmän asennuksessa tarvittavan lupa- ja kuulemismenettelyn alueen rakennusvalvonnasta. Lisäksi asiakkaan vastuulla on varmistaa omalta sähkönsiirtoyhtiöltä aurinkovoimalan kytkentälupa. Tarvittaessa Myyjä avustaa lupa-asioiden hoitamisessa ja toimittaa lupia varten tarvittavat tiedot aurinkosähköjärjestelmästä.

 

Maksuehdot

100 % toimituksen kokonaishinnasta 14 vrk kuluessa laitteiston asennuksesta. 

Aurinkosähköjärjestelmä on myyjän omaisuutta, kunnes kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu.

Osamaksukaupoissa asiakkaan tulee vakuuttaa aurinkosähköjärjestelmä, kunnes kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu.

Asiakas voi vähentää työkustannukset sen vuoden verotuksessa, jona kustannus on maksettu.

Asiakas voi halutessaan maksaa toimituksen kokonaishinnan kerralla, jolloin työkustannukset voi vähentää kerralla täysimääräisesti kyseisen vuoden verotuksessa.

 

Asennusaikataulu

Aurinkosähköjärjestelmän arvioitu asennusaika on kevät 2023. Järjestelmän rakentamisen kannalta välttämättömien komponenttien toimitusta koskevien maailmanlaajuisten epävarmuustekijöiden vuoksi tässä sopimuksessa ilmoitettu toimitusaika on vain arvio. Myyjä ei sitoudu siihen, että toimitus tehdään jonakin tiettynä ajankohtana, eikä myyjä vastaa vahingoista tai menetyksistä, joita voi aiheutua siitä, että toimitus myöhästyy arvioidusta toimitusajankohdasta. 

Myyjä ilmoittaa asiakkaalle kirjallisesti (ensisijaisesti sähköpostilla) ja viipymättä, mikäli aurinkosähköjärjestelmän toimitusaika viivästyy tässä sopimuksessa esitetystä. Mikäli tarvittavia komponentteja (esim. aurinkopaneeleja tai inverttereitä) ei ole markkinoilta lainkaan saatavilla ilman Myyjän kohtuuttomia lisäkustannuksia, Myyjä ilmoittaa tästä asiakkaalle viipymättä kirjallisesti, ja Asiakkaalla on oikeus peruuttaa kauppa ja purkaa tämä sopimus 

Aurinkosähköjärjestelmä asennetaan asiakkaan kanssa yhdessä hyvissä ajoin sopien. Myyjä varaa oikeuden jatkaa asennusta myös seuraavana päivänä.

Asiakkaan tulee järjestää asentajalle pääsy kiinteistöön sekä olla paikalla laitteiston käyttöönottokoulutuksessa ja käyttöönottohyväksynnässä asennuksen päätyttyä. Mikäli asennustyö ei ole mahdollista Asiakkaasta johtuvasta syystä, Asiakkaalta veloitetaan turhakäynti 500 euroa. Myyjällä on oikeus siirtää asennuspäivää seuraavista syistä; sähköverkon suurhäiriötilanne, rankkasade, ukkonen, voimakas tuuli, tai muu asennustyön estävä tai asennustyön turvallisuuden vaarantava olosuhde. Asiakkaan on mahdollista siirtää asennuspäivää ilman lisäkulua kolme työpäivää ennen asennuspäivää.

Asennustyön ajankohta siirretään myös, mikäli rakentamiseen vaadittavia lupia ei ole saatu sovittuun asennuspäivään mennessä. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan, jos luvan saanti viivästyy.

 

Asentamisen ehdot

Myyjä käyttää alihankkijaa aurinkosähköjärjestelmän asennuksessa. Tämän sopimuksen allekirjoittamisella Asiakas antaa Myyjälle ja tämän käyttämälle alihankkijalle oikeuden asentaa aurinkosähköjärjestelmä asiakkaan tiloihin, ylläpitää ja huoltaa aurinkosähköjärjestelmään liittyvää teknologiaa sekä kerätä Asiakkaan sähköntuotantotietoja.

Telineet, nosturit ja asennuksessa käytettävät työkalut tulevat aina asentajan puolesta työturvallisuusmääräysten mukaisesti. Asiakkaan rakentamia telineitä, nosturia tai työkaluja ei voida käyttää asennuksessa.

Asiakas vastaa itse maan pinnalle asennettavan aurinkosähköjärjestelmän perustusten rakentamisesta. Maakaapeliasennuksissa Asiakas vastaa kaapeliojan kaivu- ja peittotyöstä.

Asennuksessa käytetään Asiakkaan sähköä. Asiakkaan sähkön käytöstä ei hyvitetä Asiakasta erikseen. Asiakas antaa asentajille oikeuden käyttää sosiaalitiloja asennuksen aikana.

Asiakas vastaa asennuskohteen soveltuvuudesta aurinkosähköjärjestelmän asentamiseen. Asiakkaan vastuulla on esimerkiksi, että katon rakenteet kestävät paneelien ja kiinnikkeiden lisäämisestä aiheituvan lisäpainon. Kattorakenteiden ja materiaalin ikääntymisestä sekä ulkoisista tekijöistä kuten poikkeuksellisista sääoloista johtuvat vauriot ovat Asiakkaan vastuulla.  

Asiakas vastaa, että katto on asennushetkellä vapaana lumesta, jäästä, sammaleesta, liasta, muista asennusta haittaavista esteistä ja yms. turvallista asennusta haittaavasta tekijästä.

 

Toimituksen luovutus ja vastaanotto

Asennuksen valmistuttua myyjä luovuttaa aurinkosähköjärjestelmän asiakkaan hallintaan ja vastuulle. Omistusoikeus siirtyy Asiakkaalle, kun kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu.

 

Tuotannon seuranta invertterivalmistajan sovelluksella 

Mikäli invertterin valmistaja tarjoaa tuotannon seurannan esimerkiksi mobiiliapplikaation avulla, niin applikaation käyttöönotto ja käyttö on asiakkaan vastuulla. Myyjä ei vastaa applikaation toiminnasta. 

 

Vahingonkorvausvelvollisuus ja vastuunrajoitus

Myyjä ei vastaa asiakkaalle aiheutuneista muista kuin myyjän tuottamuksesta aiheutuneista välittömistä vahingoista. Myyjän korvausvelvollisuuden enimmäismäärä on aurinkosähköjärjestelmätoimituksen kokonaishinnan suuruinen. Aurinkosähköjärjestelmän ja asennuksen takuuehdot ovat liitteessä 2.

Asiakkaan tulee korvausoikeuden menettämisen uhalla ilmoittaa vahingosta Myyjälle kirjallisesti 30 vrk kuluessa vahingon syntymisestä, sekä esittää asiaan liittyvät vaatimukset 60 vrk kuluessa vahingon syntymisestä lukien.

Asiakasta suositellaan varmistamaan, että kotivakuutus kattaa aurinkosähköjärjestelmään kohdistuvan vahingon.

 

Sopimuksen siirtäminen

Myyjällä on oikeus siirtää tämän sopimus Asiakasta kuulematta Väre Oy:öön konserniin kuuluvalle yhtiölle tai osakkuusyhtiölle.

 

Peruuttamisoikeus

Asiakkaana sinulla on oikeus peruuttaa sopimus 14 päivän kuluessa tilausvahvistuksen päivästä. Sopimuksen peruuttaminen tapahtuu lähettämällä Myyjälle kirjallinen peruutusilmoitus.

Peruutusilmoituksessa tulee ilmoittaa mikä ja kenen nimissä tehty sopimus peruutetaan. Peruutusilmoituksen voi myös lähettää sähköisesti postilla osoitteeseen aurinkosahko@vare.fi.

Mikäli kohteeseen on ehditty tekemään suunnittelukäynti ennen kaupan peruuntumista, veloitetaan asiakkaalta suunnittelukäynnistä aiheutuneet todelliset kustannukset (350 €, alv. 24 %).

Myyjä tarkastaa Asiakkaan luottotiedot. Asiakkaan luottotiedoissa olevanmaksuhäiriömerkinnän perusteella myyjällä on oikeus purkaa sopimus.

Myyjä vahvistaa järjestelmän rakentamista varten toimitushetkellä saatavilla olevat komponentit Asiakkaalle kirjallisesti (ensisijaisesti sähköpostilla) viimeistään aurinkosähköjärjestelmän asennusajankohdasta sovittaessa. Mikäli järjestelmän yhteenlaskettu teho komponenttien saatavuuden vuoksi poikkeaa olennaisesti (yli 15 %) verkkokauppaostoksen tilausvahvistuksessa ilmoitetusta yhteenlasketusta tehosta, on Asiakkaalla oikeus purkaa sopimus. 

 Mikäli aurinkosähköjärjestelmää varten tarvittavia komponentteja (esim. aurinkopaneeleja tai inverttereitä) ei ole markkinoilta lainkaan saatavilla ilman Myyjän kohtuuttomia lisäkustannuksia, Myyjä ilmoittaa tästä asiakkaalle viipymättä kirjallisesti, ja Asiakkaalla on oikeus peruuttaa kauppa ja purkaa tämä sopimus. 

 

Liitteet

Asennussisältö ja asennuksen yleiset edellytykset, Takuuehdot